Fons Joan Balcells

Mostra del fons de pergamins Joan Balcells Prat

Regesta elaborada per Valentí Gual Vilà dels documents del Fons d’en Joan Balcells Prat adquïrits per l’Associació Cultural Baixa Segarra al seu fill Francesc Balcells en data 12 de juny de 1997.

Document 1

 Pergamí, 75 x 28 cm.
 Arnau Guaya, del Fonoll, i Joan Guaya i Andreu Guaya, tots germans, del lloc de Rocafort, i Pere Busquet, de Forès, per expedició dels seus negocis, d’espontània voluntat, venen a Antoni Carbonell, de Rocafort, 100 sous que en faran 7 de pensió anual de censal. Hi obliguen tots els béns. La pensió caurà per Tots Sants i serà pagadora sense dilació en qualsevol habitació que el venedor tingui a Rocafort. Hi ha referències a talles, quèsties, host i cavalcada.
 1442, 9 de maig.
Testimonis:Joan Lonc, de Siurana, i Pere Siurana.
 Signum d’Antoni Jordà, prevere i notari de l’església de Sarral per Pere Coloma, batxiller d’ambdós drets i rector.
 En l’època, Antoni Carbonell consta com a mercader de Rocafort.

Document 2

 Pergamí, 52 x 36 cm.
 Joan Pedró i Vicenç Pedró, fill, pagesos, i Margarita, muller de Vicenç, de la Pobla de Carivenys (clarivench, al doc.) parròquia d’Aguiló, venen perpètuament a Simó Bover i els seus, de la parròquia d’Aguiló, una peça de terra o sort, amb entrades i eixides, drets i pertenences, que els Pedró tenen al terme d’Aguiló, partida el domenge del senyor.
Afrontacions:d’una part amb Joan (sic) i d’altra amb el camí que va d’Aguiló a la Portella i d’altra amb Joan Ros, tots pagesos d’Aguiló.
 Es té pel baró Guerau de Queralt, senyor del lloc, i sota el seu domini i alou, al cens d’una mitgera i un punyeró de forment, pagadors cada any per Sta. Maria d’agost.
Preu:12 ll. 10 ss. barna.
 Al lloc d’Aguiló, baronia de Queralt, 4 de maig de 1511.
Testimonis:Bernat Ninot, pagès, del mas d’en Ninot, parròquia d’Aguiló, i Joan Colom, pannorum pator, de Santa Coloma.
 Signatura original de Guerau de Queralt, qui fa valdre els seus drets per raó de senyoria.
Signum de Llorenç Ninot, prevere i vicari de l’església del “castri” d’Aguiló, regent l’escrivania del lloc pel Nicolau Bages, prevere, rector i notari públic del dit lloc.
 Apoca per la totalitat del preu.
Testimonis:els mateixos.
Document 3
Pergamí, 52 x 44 cm.
In Dei Nomine Noverint universi q(ue) nos dominus Geraldus de Queralto dominus ville Sancte Columbe et totius baronie de Queralto Gratis et ex certa sciencia per nos et mos here(1)des et successores quos aviq(ue) ad habendum tenendum et in sana pace possidendum stabilimus et in emphiteosim damus et concedimus vobis honorabilibus Joanni Olivella, Antonio Giscafre (2) et Petro Roig, jurats hoc anno nunch et infrascripto dicte nre. ville Sancte Columbe de Queralto et ad opus et servitium dicte universitatis et singularius an habitators dicte ville presentium et (3) futurors totum illud nevius sive bosch voccatum lo bosch del pany y coma y costes de xoliu y pla de na maria tot junt contiguo y agregat quod quas et que seu quos nos habemus, tenemus (4) et possidemus infra termini castri n(ost)ri de queralt. Et terminantur predicta que vobis stabilimus et in emphiteosim damus et concedimu ab oriente partum cum devesia et terris mansi de (5) querol termini de queralt et partim cum termino de miralles, A meridie cum termino de miralles et partim cum termino de rochamora, Ab occidente cum itinere publico per quod itur de (6) villa Sancte Columbe ad Sanctum Maginum Et a circio cum devesia et terris mansi den querol termini de queralt et partium cum itinere publico quo itur de villa Sancte Columbe ad villam (7) francham penitens de uno capite ad aliud usq(ue) ad devesiam et terras mansi de albareda termini de queralt. Hoc itaq(ue) stabilimentum et in emphiteosim dationem et concessionem facimus (8) nos dictus geraldus de Queralto vobis dictis juratis et vestris dictas no(m)ibus perpetuo de predictis sunt melius dic potest et intellegiad v(es)trum v(es)trorum q salvamentum et bonum etiam intellectum (9) v(est)tri et v(est)orum sub talibus tamen pactis conditionibus pro evictonibus et retentionibus et non al(ia)s que nos dit don Guerau ultra la senyoria directa tenim en dit bosch com a costes (10) y pla nos retenim p(er) a nos y als n(ost)res successors perpetualment us de fruyt y empriu de poder alenyar en tot lo dit bosch com a costes y pla axi lenya grossa com menuda, soques, tronchs, ascles (11) y rama a tota n(ost)ra libera voluntat y dels n(ost)res successors. E més nos retenim tots los arbres grossos y principals que poden esser bons p(er) a sarrar y p(er) a bigues y travesseres p(er) obrar. E més volem (12) y nos retenim que tots los habitants de la vila y terme de Sancta Coloma tota hora y quant volran alenyar y tallar per aportarsen lenya de dits bosch, coma, costes y pla desus dits que ho puguen (13) fer liberament p(er) a son propri us ho p(er) a vendre en la vila y a p(er)sones de Sancta Coloma y terme de aquella y no a altres p(er)sones e açó sens empaig ni contradictió de p(er)sona alguna. E més nos retenim (14) y volem que tot arbre que los habitants de dita vila o algú de ells tallaran per a fer lenya lo haien a tallar arrans de terra o al mes larch a un palm sobreterra perque torne a rebrotar e que no sen (15) puguen aportar les ascles y lenya grossa sense les rames sino que sen haien de portar lenya grossa y rames tot junt sots pena de deu sous guanyadors la meytat al acusador y laltra meytat a nos dit don (16) guerau y als n(ost)res. E més volem hins retenim que dita universitat y singulars de aq(ue)lla no puguen donar licencia ni consentir de tallar lenya a ningú fora de la vila y terme de Sancta Coloma e prohibim (17) a la dita universitat y jurats y singulars de aquella que per ningun temps no puguen vendre ni empenyorar lo dit bosch ni coma ni costes ni pla en tot ni en part, volem emp(er)o y consentim y permete(18) tem que los habitants del loch de bellprat y terme de queralt per a son propi us y no p(er) a vendre ni donar a altri puguen tallar en dits bosch, coma, costes y pla fusta per a fer manechs y arreus p(er) (19) a laurar y p(er) a altres aynes necessaries per al conreu tant solament. E més que y puguen tallar rama p(er) a sos bestiars menuts en temps de necessitat, de neus y de frets p(er) obs dels bestiars tant solament. E p(er) lo sem (20) blant que y puguen pasturar y erbeiar sos bestiars axi grossos com menuts sens incorriment de pena alguna. E més prohibim que los dits habitants de bellprat y terme de queralt no puguen allenyar (21) ni tallar lenya en dits bosc, coma y costes y pla del camí amunt que va de Sancta Coloma a la larmam inposta forma de dites affrontacions sots la dita pena y altres imposadores p(er) los jurats y univ (22) ersitat de Sancta Coloma. E p(er) lo semblant prohibim a tots los de la vila de Sancta Coloma que no puguen tayllar lenya ni allenyar en ninguna manera dins lo terme de queralt sino en lo bosch y coma (23) y costes y pla desús termenats y si seran attrobats allenyar del dit camí avall y fora los dits limits y affrontacions que incorreguen em les penes o bans que per los de bellprat y terme de queralt (24) y seran imposades. Et sub pacto etiam q(ue) predicta que vobis stabilimus et in emphiteosim damus et concedimus q(ue) non liceat vobis nec v(est)ris nec possitis vos nec v(est)ri ut predicitur vendere, permutare, (25) donare, stabilire, impignorare, seu aliter alienare Et dare, facere et prestare habeatis et tineamim (?) vos et v(est)ri in dicto officio sucessores in dicta universitas et illius singulares nobis et n(ost)tris (26) successoribus unium par caponum pro censu predictor anno quolibet solvendor in festo nat(ivitate) d(o)mini. In hiis autem non faciatis neq proclametis vos vel v(est)ri alium dominum seu dominos insitatuim nos (27) et n(ost)ros successores jureq directo et alodiale dominio et aliis juribus et retentionibus ac prohibitionibus nobis et n(ost)ris successoribus semp(er) salvis remanentibus. Pro intrata vero predictor que (28) vobis stabilimus et in emphiteosim damus et concedimus dedistis et solvistis nobis et confitemur nos a vobis habiusse et recepisse viginti quattuor perdices. Et ideo renuntiando exceptioni (29) intrata predicte non habite et non recepte et doli, mali et actioni in factum et emin alii juri rationi et consuetudini contraeoreum repugnantibus Damus et concedimus vobis ….predicta que (30) vobis stabilimus et in emphiteosim damus et concedimus plus modo valent et seu modo valesunt censu et intrata predictis. In sup(er) convenimus et promittimus vobis dictis honor juratis dicte q (31) universitati et singularibus dicte ville et v(est)ris successoribus q predicta que vobis stabilimus et in emphiteosim damus et concedimus faciemus vos et v(est)ros habere, tenere et possidere in sana pace (32) perpetuo contra omnes p(er)sonas q tenebimur vobis et v(est)ris semper de firma et legali evictione ac ligittima deffensione eorundem et de restitutione omminum missionum sumptum dampour (33) et interesse littes et extra sive obtineatis in causa seu causis sive etiam sub combatis in eisdem Et credatur vobis et v(est)ris sup(er) ipsis missionibus, sumptibus, damnis et interesse v(est)ri seu v(estr)orum pla (34) no et simplia verbo millo alio probationum genere requisito. Et pro hiis complendis et firmiter attendendis, tenendis et observandis obligamus vobis et v(est)ris omnia et singula bona (35) et jura n(ost)ra mobilia et immobilia, privilegiata et non privilegiata, habita ubiq(ue) sunt et habenda. Ad hec nos Joannes Olivella, Antonius Giscafre et petrus Roig jurati acquisitores (36) predicti laudantes et acceptames norem dicte universitatis et singularium eiusdem predictum stabilmentum et in emphiteosim dationem et concessionem et alias de sup(er) contenta, cum pactis, conditio (37) nibus, retentionibus et exceptionibus ac prohibionibus antedictis unuvenimus et bona fide promittus vobis dicto nobili d(omi)no Geraldo de queralto et v(est)ris successoribus q nos dicta q universitas (38) et illius singulares et successores n(ost)ri dabemus et solvemus vobis et v(est)ris anno quolibet dictum censum dictorum duorum caponum et pacta et retentiones superius expressas servabimus et successores n(ost)ri (39) servabunt. Et pro hiis complendis et firmiter attendendis tenendis et observandis obligamus vobis et v(est)ris successoribus specialiter expresse ius emphiteoticum quod habemus in predictibus omnia (40) et singula maiori robere fulciantur juramus nos dicti contrahentes in ammas n(ost)ras per dominum deum et eius sancta quattuor evangelia manibus n(ost)ris et cuiuslibet n(ost)t(ru)m corporaliter tacta prediam (41) omniam et singulam attendere et complere tenere et observare et in nullo contrafacere vel venire iure aliquo causa vel etiam ratione Rec igitur omnia et singula supradicta facimus ….. convenimus (42) et bona fide prommitimus salicet altera pars n(ost)rum alteri et nobis ad junicem nec nom et not. infrascripto ut publice p(er)sone pro ut aq. parte n(ost)rum et pro aliis etiam p(er)sonis omnibus et singu (43) lis quar interest et intererit recipiem et paciscenti ac etiam legittime stipulanti Nonissime volvimus nos dicta contrahentes que de hiis fiant et fient possiut duo publica consi (44) milia infta. quor unium utriquem parti n(ostr)um tradatur p(er) not(ari) infrascriptum. Actum est hoc in castro ville Sancte Columbe de Queralto die vicesima tercia mensis marsi anno a nat. (45) d(omi)ni millesimo quingencesimo quinquagesimo. Signum dompni Geralde de Queraltó stabilientis et Joannis Olivella Anthoni Giscafre et Petri Roig jurastor acquisitor (46) predictor Qui hec laudamus, firmamus et juramus. Testes huius rei sunt vener. Joannes Talavero et Michael Colom presb. ville Sancte Columbe de Queralto habit.
Signum mei Symeonis Porta ville Cervarie Regia et Aplica. Auctibus. not. publici qui premissis interfui e aq. scripsi et clausi.
En lo any 1690 lo comta de Sta Coloma condoná los 2 capons que la vila feya p(er) lo bosch del Pany y tassa de aigua. Lo acte en poder de Tehodoro Roca.
Tomada la razón en el Oficio de Hipotecas de la pnte. Ciudad al fol. 343 y 344 en el día de oy. Cervera y Junio diez y siete de mil sett. y ochenta. Fco. Bagils, es(criba)no.

Entrades recents

Comentaris recents

No s'han trobat comentaris.
Latest Posts