Fons Ferran Companys

Inventari del fons documental donat pel Sr. Ferran Companys

Doc.1
11/01/1587Trasllat del testament de Margarida, muller d’Antoni Rosselló, de Castellbell. 2 folis, 215 x 310 mm, català.
Doc.2
25/09/1595Trasllat del testament de Colombina Rosselló, donzella, filla d’Antoni i Margarida, difunta, de Castellbell. 1 foli (i 1 de blanc), 215 x 310 mm, català.
Doc.3
18/02/1599Capítols matrimonials entre Joan Rufes, del terme de Rojals, i Magdalena Ballver, de Capafonts. 5 fulls (i 1 de blanc), 160 x 215 mm, català. Tinta molt diluïda.
Doc. 4
04/06/1617Capítols matrimonials entre Joan Fort, del mas de la Cadeneta, i Tecla Fort, d’Alcover. 2 folis (i 2 de blancs), 215 x 315 mm, català.
Doc. 5
1624Venda de censal mort de pensió 100 sous i de propietat 100 ll. feta pels curadors dels pubills Vellet de Capafonts en favor de Joan Martorell, Bernat Fort i Joana Voltora. El censal el va heretar Pere Fort, fill de Marc Fort i descendent de Bernat. 13 fulls, 160 x 215 mm, llatí. Amb cobertes de pergamí i mal estat de conservació a la part central dels folis.
Doc. 6
12/04/1645Pere Gras, pagès, del torrent, t. de Mont-ral, reconeix deure a Eulàlia Arganyà, vídua de Capafonts, 9 ll. pel valor de 3 faneques de forment. 1 full (i 1 de blanc), 160 x 215 mm, català.
Doc. 7
24/08/1684Josep Balla ha rebut part del dot promès per Marc Fort, del mas de la Cadeneta, el seu sogre. 1 full (i 1 de blanc), 160 x 215 mm, català.
Doc. 8
21/07/1711Fe de baptisme de Pere, Joan, Jaume fill de Marc Fort i d’Isabel, del mas de la Cadeneta. 1 full (i 1 de blanc), 150 x 200 mm, llatí català.
Doc. 9
04/11/1711El Consell de Mont-ral atenent que “los traballs son mols y los deutas mols y molt grosos” encarrega censal de 200 ll. en favor de Rafel Margenet, mestre de cases, d’Alcover. 1 full, 150 x 200 mm, català.
Doc.10
16/04/1742Matrimoni tractat entre Ramon Fort, del mas, t. de Mont-ral, i Antònia Vendrell, de Farena Relació del promès per ambdues parts i de la roba promesa en capítols per Agustí Vendrell a la seva filla Aldonsa. 2 fulls, 310 x 185 mm, català (malmès).
Doc.11
1756Relació dels censos, delmes i rendes que el comte de Prades percep de Capafonts segons els capbreu de la data. 1 full, 150 x 215 mm, català.
Doc.12
03/05/1769Fe de defunció de Pere Argany, pagès de Capafonts, (original de 13 de febrer de 1718). 1 full, 150 x 215 mm, català.
Doc.13
19/09/1772Des de Montblanc demanen si és cert que Josep Moster té 12 fills entre homes i dones i els del primogènit sota el seu càrrec. 1 full, 150 x 215 mm, castellà.
Doc.14
20/06/1773Compte de propis i arbitris de Mont-ral del 1772. 6 folis, 210 x 295 mm, castellà.
Doc.15
23/09/1773Còpia de la vàlua que han de pagar els veïns de Mont-ral. Relació nominal i quantitat a pagar. 2 folis, 210 x 295 mm, català.
Doc.16
28/09/1773Pagament de 30 rals per part de Pere Fort, de l’Ajunt. de Mont-ral. 1 full, 150 x 210 mm, català.
Doc.17
30/12/1773Pagament de 30 rals per part de Pere Fort, de l’Ajunt. de Mont-ral, a Josep Isern, de 13 rals 30 mvds. del 15 per mil del repartiment o talla del comú. 1 full, 150 x 210 mm, català.
Doc.18
31/12/1773Pagament de 30 rals per part de Pere Fort, de l’Ajunt. de Mont-ral, a Josep Isern, de 30 rals per drets de visura del terme.1 full, 150 x 210 mm, català.
Doc.19
17/06/1774Pau Folch, col.lector, estén rebut a favor de Ramon Fort, del mas de March, de la Cadeneta. Són prorrata d’una pensió. 1 full, 150 x 210 mm, català.
Doc.20
25/01/1775Valor dels propis i arbitris de Mont-ral de l’any 1774. 1 full (i 1 de blanc), 215 x 305 mm, castellà.
Doc.21
06/07/1776Fragment de l’estat de comptes de l’Ajuntament. 1 full, 185 x 285 mm, català.
Doc.22
18/03/1779Pagament de 200 ll. derivades de la quístia del Comtat de Prades. De part dels arrendataris. 1 full, 150 x 210 mm, català.
Doc.23
25/07/1779Relació integra de propis i arbitris de Mont-ral del 1778. 9 fulls (i 1 de blanc), 205 x 300 mm, castellà.
Doc.24
1780Motius pels quals no volen pagar les quísties els de Siurana, Cornudella, Mont-ral i La Riba. 1 full (i 1 de blanc), 160 x 210 mm, català.
Doc.25
24/01/1783Des de Montblanc demanen al batlle de Mont-ral individualització del nombre d’oms blancs i negres, xops i noguers per al servei de l’artilleria. 1 full, 215 x 310 mm, castellà.
Doc.26
24/07/1783Rebuda de 12 ll. de la Univ. de Mont-ral en concepte de pensions del 81 i del 82 degudes a Josep de Vidal. 1 full, 110 x 155 mm, català.
Doc.27
25/05/1784Compte de Propis i Arbitris del 1783 de l’Ajuntament de Mont-ral. 6 folis, 210 x 300 mm, castellà.
Doc.28
28/05/1785Compte de Propis i Arbitris del 1784 de l’Aj. de Mont-ral. 7 folis (1 de blanc), 210 x 300 mm, castellà.
Doc.29
31/07/1785Nota de les escopetes que l’armer de Valls Josep Pomés havia apariat, de gent de Mont-ral. Es parla de panys i adobs. 1 full, 125 x 220 mm, català.
Doc.30
24/04/1786Josep Montlleó, armer, ha rebut de Salvador Roig, batlle de Mont-ral, 11 ss. 3 d. per l’adob d’un pany d’escopeta. 1 full, 105 x 150 mm, català.
Doc.31
27/04/1786El proc. de la Comunitat de preveres d’Alcover rep 6 ll. de la pensió anual deguda per la Univ. de Mont-ral. 1 full, 155 x 210 mm, català.
Doc.32
1788 / 1790 / 1797 – 1798 / 1800-1801Llibreta de deixes de blat, percepció de terces d’arrendaments, pagament de col.lectors, preus de carbó de carrascla, de tocinos… Molt interessant. 8 fulls, 150 x 205 mm, català.
Doc.33
1789Llibreta de notes de l’any indicat. Esment a bous emboscats i cobrament de quarteres de blat degudes. 1 full, 150 x 205 mm, català.
Doc.34
1789Entrades i despeses de la col.lecta del blat de Mont-ral i de Cabrera, Capafonts i Farena. Esment a bous emprats per a la llauradura. 5 fulls, 150 x 205 mm, català.
Doc.35
05/101790Venda de 100 cabres del mas d’en Pàmies. Valor de la venda. El parcer en controlava dues terceres parts. També consta venda de borrecs. 4 fulls, 150 x 205 mm, català.
Doc.36
01/05/1791Pere Fort, batlle, amb consentiment dels regidors, mana publicar pregó que prohibeix els pastors de bestiar de pèl deixar entrar els ramats en llocs de pinarets negres tendres i tallades d’alzines. Pena de 30 rals la primera i segona vegada i en cas de tercer cop, el pastor tres dies al cep. Un particular contravingué el ban i insultà el batlle. 1 full (i 1 de blanc), 215 x 295 mm, català.
Doc.37
03/01/1792Rebut estès pel col.lector Voltes en favor dels membres de la Univ. de Mont-ral. 75 x 105 mm, català.
Doc.38
1793 maig-junyJosep Fort i Jme. Foraster, de Mont-ral, han comprat un ramat de borrecs de 112 caps. Quantificació de la despesa. 1 full, 155 x 215 mm, català.
Doc.39
09/11/1793Memorial de les vàlues del terme de Mont-ral per pagar la quístia i altres despeses baronials i reials. Capitació. 2 fulls, 155 x 215 mm, català.
Doc.40
25/04/1794Llevador dels censos i rendes que el comte de Prades percep del lloc i terme de Mont-ral, segons el capbreu de 1789. En la data expressada, Joan Ravascall, BG del Comtat, especifica com s’han de repartir 3 gallines de censos. 8 fulls, 150 x 215 mm, català.
Doc.41
22/05/1794Des de Montblanc, en relació amb la lleva de soldats per a la Guerra Gran. 1 full (i 1 de blanc), 205 x 150 mm, català.
Doc.42
22/05/1794Rebut de la pensió de censal de 12 ll. en favor de Josep Anton de Vidal i de part del Comú. 1 full, 155 x 205 mm, català.
Doc.43
15/07/1794Llista de les persones útils per al servei del sometent de Mont-ral, des de 15 fins a 60 anys: de 15 a 40 i de 40 a 60. 2 fulls, 220 x 310 mm, castellà.
Doc.44
28/02/1795 12/03/1795Dues certificacions que avalen l’epilepsia del fill major de Pere Fort, batlle de Mont-ral: no pot fer servei d’armes. 1 full, 130 x 195 mm, català.
Doc.45
10/05/1795Joan Gomes, d’Alcover, rep de Pere Fort, batlle de Mont-ral, 1 ll. 10 ss. pels treballs de fer les llistes de la taxa general de Defensa i terça del cadastre. 1 full, 155 x 215 mm, català.
Doc.46
01/06/1795Repartiment individual del cadastre per tal de cobrar la primera terça. Nom de les persones i quantitat a pagar. 2 fulls (i 2 de blancs), 155 x 215 mm, català.
Doc.47
25/06/1795De Josep Soquer a Pere Fort. Sobre les batudes de blat i d’ordi, la primera encara no iniciada. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, català.
Doc.48
27/07/1795Rebuda de la part convinguda per un arbitri. 1 full, 155 x 215 mm, castellà.
Doc.49
1796Memorial per cobrar el cadastre del 1796. Individuació i capitació. 2 fulls, 155 x 215 mm, català.
Doc.50
1796 juny.Citen a la Sala del Crim els fills i consort de Pere Fort. 1 full, ? ?, castellà (molt malmès).
Doc.5103/08/1796El dia 5 els dos fills de Pere Fort i el taverner d’Albarca es posaran en camí cap a la Sala del Crim. 1 full (i 1 de blanc), 210 x 300 mm, castellà. 
Doc.52 14/05/1798 fragmentCòpia dels capítols (fins a 12) presentats per Rosa Adseries Damià en el plet contra Francesc i Salvador Girona i Rovira. 2 fulls, 215 x 315 mm, castellà. 
Doc.5318/05/1798Repartiment del cadastre. Inviduació i quantitat. 2 fulls (i 2 de blancs), 150 x 205 mm, català.
Doc.5419/04/1800Sobre persones que intenten eximir-se del pagament del cadastre per avançada edat. 1 foli, 215 x 315 mm, castellà.
Doc.55 09/09/1800Passen comptes els regidors del 1799. 1 full (i 1 de blanc), 215 x 310 mm, català. 
Doc.56 16/05/1801Recull dels edictes promulgats pels comtes de Prades relatius a les limitacions de la ramaderia i en favor de l’agricultura: els ramats de llana i cabrum, tinguts a guanys, sense certificat de sanitat, envaïen boscos de pins tendres, d’alzines i roures i fins i tot plantacions de fruiters. Edicte: ningú podrà mantenir ramat sinó representa la meitat del seu capital, els que comprin ramats fora hauran de presentar certificat de sanitat als Aj., les cabres no podran entrar des d’abril fins agost, ambdós inclosos, a les pinedes tendres. Els edictes anteriors, inobservats, eren de 1775 i 1791. Se’n fa un recull. 4 fulls, 205 x 305 mm, castellà. 
Doc.5702/05/1805fragmentArrendament a mitges per 4 anys d’una heretat, fet per Maria Fort, vídua de JB Aleu, a favor d’Anton Musté, de Mont-ral i Josep Nebot, d’Ulldemolins. 1 full, ? ? , català. 
Doc.58 30/08/1805Carta de Pere Torruella, des de Tortosa, a Pere Fort. Sobre la collita de blat, ordi, oli i garrofes, la guerra, la mòlta de l’oli, un mal casament… 2 fulls, 145 x 205 mm, castellà. 
Doc.59 17/03/1807Carta de Josep Cuaria Baldric a Pere Fort. Sobre la mort intestada de la filla de Pere Fort. 2 fulls, 145 x 210 mm, català. 
Doc.6028/04/1807Sobre un debitori contret pels Barberà. 1 full,, 215 x 315 mm, castellà.
Doc.61 27/04/4808fragmentPere Fort havia contret esposalles amb Maria Argany. Mentre, Rosa Altès havia fet circular rumors sobre Pere, segurament dient que també s’havia compromès amb ella. El rector acusava Rosa de portar una “mala vida con otros que como caballo desbocado iba á encontrarlos por diversas partes (…) no ha habido soltero refugiado en esta tierra que no la haya tratado, y con tratos que me doy verguenza de referirlos”. De Tarragona responen que cal que Rosa comparegui a la Cúria i que les esposalles de Pere i Maria tirin endavant. 2 fulls, 215 x 315 mm, castellà. 
Doc.62 20/07/1808Pere Fort lliura 3 ll. 7 ss. 6 d. a Pere Altès (possible relació amb l’acte anterior). 1 full, 155 x 215 mm, català. 
Doc.63 21/10/1808Acte de reclamació d’un deute. 2 fulls, 215 x 315 mm, castellà (mal estat).
Doc.6428/02/1809Codicil de Sebastià Montral. 2 fulls, 145 x 210 mm, català.
Doc.6509/09/1809Reclamació d’un deute a Pere Fort i Llort, pagès del mas de la Cadeneta, degudes per raó de pensió de censal. 1 full (i 1 de blanc), 205 x 300 mm, castellà. 
Doc.66 21/03/1813Carta de Josep Batlle al seu pare, des de la Selva. Sobre les “pretensions” del seu germà. 1 full, 155 x 220 mm, català. 
Doc.6710/08/1813De Gabriel Simó a Pere Fort, des d’Alcover. Li demana un parell de pollastres. 1 full, 155 x 220 mm, català.
Doc.68 08/11/1813Extracte dels pactes per al casament entre Baptista Fort i Teresa Barberà. 2 fulls, 120 x 155 mm, català.
Doc.6923/03/1814Carta d’Ildefonsa Mallol a Pere Fort, des de Valls. Li demana carbó que li devia i que li trameti prest, que el compra a la menuda. 1 full, 155 x 215 mm, català. 
Doc.7004/05/1814El procurador cobra 25 rals d’ardit per raó de mitja conducta de Pere Fort, pagès del mas de’n March. 1 full, 155 x 220 mm, català.
Doc.7108/12/1814Carta d’Antoni Soler al rector de Mont-ral, Isidre Puigibet. Sobre la serrada del salms. 1 full, 145 x 205 mm, català. Doc.72 1815, 19 de juliol. Carta a Pere Fort Batlle. 1 full, 180 x 200 mm, català.
Doc.72 15/10/1815Relacionat amb “apremios” deguts per raons de pa i “etapa”. Afecta els membres del Comú i pertoca els anys 1812-1814. 1 full, 155 x 215 mm, català.
Doc.7327/10/1815 Reclamació de diners deguts per una pensió de censal. 1 full, 215 x 310 mm, castellà. 
Doc.7407/09/1816Estat dels grans del novè de Mont-ral de la collita de 1816. 1 full, 145 x 205 mm, català.
Doc.75 17/10/1816Pere Fort Batlle carta a Agustí Robert, el germà del qual reclama drets de dot. 1 full, 150 x 205 mm, català. 
Doc.76 22/07/1846Reclamació de diners deguts per pensió de censal. 1 full, 210 x 305 mm, castellà.
Doc.7703/10/1817Contra el batlle de Prades, de part d’uns curadors testamentaris. 2 fulls, 220 x 315 mm, castellà. 
Doc.7812/04/1818Anton Soler a Maria Fort, vídua, des de Montblanc. El 22 de febrer s’assabentà de la mort del marit. Li enviarà el debitori. 2 fulls, 155 x 205 mm, català. 
Doc.79 28/04/1826Sobre escopetes i diversos tipus d’armes. 2 fulls, 155 x 215 mm, castellà.
Doc.8006/07/1826Els curadors del mas d’en March arrenden per dos anys la hisenda a mitges. Figuren els pactes. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, català. 
Doc.8123/04/1839Acte de rebuda de la terça pertocant Pere Fort. 95 x 85 mm, català.
Doc.8230/04/1839Còpia d’un fargment d’obra religiosa. 1 full, 155 x 215 mm, català.
Doc.83 30/01/1843Alc. Const. de Montblanc al de Mont-ral. Que el dia 2 passi per Montblanc per un afer important. 1 full (i 1 de blanc), 150 x 205 mm, castellà.
Doc.84 05/02/1843Del Jutjat de 1a.instància del partit de Montbl. al batlle per tal que compleixi l’especificat en document adjunt. 1 full (i 1 de blanc), 150 x 205 mm, castellà. 
Doc.85 10/08/1843Del comandament de Valls a Mont-ral. Ordre de la marxa militar. Tipus de vestuari. 1 full, 150 x 205 mm, castellà.
Doc.8626/09/1843imprèsCarta del cap Polític de la Prov. de Tarna. als alcaldes. Mesures per perseguir els carlins. 2 fulls, 150 x 205 mm, castellà.
Doc.8711/11/1843La Fiscalia Militar a l’alcalde de Mont-ral. Demana que passin a declarar uns particulars. 2 fulls, 150 x 205 mm, castellà.
Doc.8828/05/1844Rebut estès per Rafael Prats a favor de Pere Fort. 1 full, 105 x 155 mm, català. 
Doc.89 10/01/1845Rebut estès per Rafel Prats a favor de Pere Fort. 1 full, 95 x 150 mm, català.
Doc.901845-1849. Diverses rebudes de censals. 1 full (i 1 de blanc), 215 x 310 mm, català. 
Doc.9103/02/1846De Mont-ral al Cap Polític de la Província. Que a la casa del Comú no tenen cap arma de foc, ni per perseguir animals ni per a res. 1 full (i 1 de blanc), 215 x 310 mm, castellà. 
Doc.92 27/03/1846Que passin tres particulars de Mont-ral a Montblanc per notificació. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà.
Doc.9330/03/1846Que tornin a passar altres persones per Montblanc. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.9402/04/1846De Montb. a Mont-ral. Que passin per la Vila quatre particulars de Mont-ral. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.9508/07/1846Sobre la presentació d’algú a la Febró. 1 full, 155 x 220 mm, castellà.
Doc.9610/07/1746De Mont-ral a Plana i Samuntà. Sobre les multes imposades als ramaders que envaeixin les terres de conreu. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.97 18/07/1846De Montb. a Mont-ral. Un particular que s’ha de presentar a la Vila. 1 full, 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.98 07/09/1846De Montb. a Mont-ral. Insisteixen en el punt anterior. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà.
Doc.9914/09/1846Comandament militar de Montb. a Mont-ral. Sobre “parapliegos”. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.10026/08/1846Quatre particulars de Mont-ral que no s’han presentat. 1 full, 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.10121/10/1846Montbl. a Mont-ral. Un veí que ha de comparèixer a declarar a Montbl. 1 full, 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.10202/11/1846 imprèsContribució industrial i de comerç. 1 full, 215 x 310 mm, castellà. 
Doc.103 17/11/1846Que compareguin sis particulars a declarar a Montbl. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà.
Doc.104 22/11/1846Tornen a demanar la compareixença de diversos particulars a Montb. 1 full, 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.10524/11/1846Que Josep Barberà es presenti a Montbl. 1 full, 155 x 220 mm, castellà.
Doc.10626/11/1846Noves reclamacions de presència. 1 full, 155 x 220 mm, castellà.
Doc.107 26/11/1846Josep Besora ha rebut dues requisitòries. 1 full, 100 x 100 mm, castellà.
Doc.10828/11/1846Montb. a Mont-ral. Que encara no han presentat les persones demanades. 1 full, 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.10901/03/1847Sobre instrucció de diligències. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.110 27/03/1847Montb. a MR. Demanen compareixença d’un particular. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.111 1847 abril fragmentRelatiu a la llenya per la tropa. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.112 27/04/1847Cap Polític de Tarna. a alcalde MR. Sobre la detenció practicada sobre una persona per part de 4 homes armats. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.11306/07/1847De Montbl. a alcalde de MR. Sobre persones condemnades al pagament de despeses en motiu d’una causa criminal. 2 fulls, 215 x 315 mm, castellà.
Doc.11418/07/1847Alcalde d’Alcover a alc. de Mont-ral. Sobre entrada d’aigües. 1 full, 155 x 215 mm, castellà.
Doc.115 19/07/1847Jutjat de Montb. a alc. de MR. Demana comparèixer sis particulars de MR. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.11626/08/1847Jutjat de Montb. a alc. MR. Demanen compareixença d’un particular per tenir judici verbal contra un altre. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.11723/09/1847Comandament de Montb. a alcalde de MR. Demanen que es presenti l’alcalde. 1 full, 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.11812/11/1847Montb. a MR.. Que detenguin un particular acusat de deutes. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.119 12/11/1847 imprèsAlc. de Montb. al de MR. El dia 13 hi haurà sis bagatges per a la tropa. 1 full, 155 x 215 mm, castellà.
Doc.12030/11/1847Jutjat Montb. a alc. MR. Demanen presentació d’un particular. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.12104/12/1847Comand. Montb. a alc. MR. Demanen presentació immediata de l’alc. 1 full, 150 x 100 mm, castellà.
Doc.12206/12/1847Jutjat de Montb. a alc. de MR. Demana remissió de notes sobre un part. 1 full, 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.123 17/12/1847 Jutjat de Montb. a alc. MR. Que es presenti l’alc. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.12424/12/1847Jutjat de Montb. a alc. MR. Que es presenti l’Aj. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.125 08/01/1848Jutjat de Montb. a alc. MR. Que saben que Juan P… (a) Mitx Ull viu a MR. Que el capturin. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.126 24/01/1848Jutjat de Montb. a alc. MR. Que passi a Montb. la mare d’un part. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.127 03/10/1848Comand. de Prades a alc. MR. Que faci cap allí, l’alc. full, 155 x 215 mm, castellà.
Doc.12826/11/1848 Alc. de Prades a MR.. Sobre les finques urbanes i rústiques de Pere Roig. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.129 25/02/1849Pere Fort, veí de Mont-ral, presenta un memorial davant la Reina. 1 full, 215 x 235 mm, castellà. 
Doc.130 10/01/1852Ramon Roig ha rebut 16 duros de Pere Fort del mas, per un deute. 1 full, 210 x 150 mm, castellà.
Doc.13111/01/1852Pere Roig ha rebut 320 rals de Pere Fort del mas, per un deute. 1 full, 210 x 150 mm, castellà.
Doc.132 20/01/853 imprèsContribució de consums. 1 full, 145 x 205 mm, castellà.
Doc.133 18/06/1853Demanda d’una quantitat derivada d’un testament. Judici de conciliació. 1 full, 210 x 300 mm, castellà. 
Doc.134 31/01/1856 imprèsCèdula de veïnatge de Pere Fort. 1 full, 105 x 160 mm, castellà.
Doc.135 02/04/1856 imprèsCèdula de repartiment de contribucions. 1 full, 215 x 155 mm, castellà.
Doc.136 28/04/1857 imprèsCèdula de repartiment de contribucions. 1 full, 215 x 155 mm, castellà. 
Doc.13710/02/1859 imprèsCèdula de repartiment de contribucions. 1 full, 215 x 155 mm, castellà.
Doc.138 02/03/1859 imprès Cèdula de veïnatge de Pere Fort. 1 full, 105 x 160 mm, castellà.
Doc.13916/05/1862Lletra dirigida al jutge de pau de MR. Sobre incompareixença amb motiu d’algun judici. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.1401862Contribució de consums del quart trimestre. 
Doc.141 1863Contribució de consums del tercer trimestre.
Doc.142 18/0871863Contribució territorial. 
Doc.143 08/08/1863Contribució territorial.
Doc.144 10/03/1864Cèdula de veïnatge.
Doc.14513/04/1870Acord entre parts. 2 fulls, 220 x 320 mm, castellà.

Entrades recents

Comentaris recents

No s'han trobat comentaris.
Latest Posts